Casual Dresses

Halie T–Shirt Dress - Black
Halie T–Shirt Dress - Red
Tesino Washed Jersey Dress - Black
Tesino Washed Jersey Dress - Olive
Tesino Washed Jersey Dress - Navy
Misa Jersey Dress - Forest Green
Hannah Denim Shirt Dress - Black
Thames Fog Dress - Slate
Thames Fog Dress - Black
Thames Fog Dress - Sienna
Misa Jersey Dress - Eggplant
Hannah Denim Shirt Dress - Dark Indigo
Misa Jersey Dress - Black
Teresa V–Neck Dress - Black
Teresa V–Neck Dress - Forest Green